MAINOSKAMPANJA. EI OSTOPAKKOA. MINKÄÄN TYYPPINEN OSTO TAI MAKSU EI LISÄÄ MAHDOLLISUUKSIA VOITTOON.

1. Osallistumiskelpoisuus: Survey Sampling International -arvonta, jäljempänä ”arvonta”, on avoin ainoastaan Tanskassa, Suomessa ja Norjassa laillisesti vakituisesti asuville henkilöille, jotka ovat Survey Sampling Internationalin, jäljempänä ”SSI”, paneelin (tässä määritellyllä tavalla) tai jonkin, SSI:n määräysvallassa olevan sidospaneelin rekisteröityjä jäseniä omassa vakituisessa asuinmaassaan ja jotka täyttävät oman paneelinsa vaatimuksen vähimmäisiästä. Survey Sampling International, LLC:n, HelloWorld, Inc:n sekä niiden emo-, tytär- ja sisaryhtiöiden sekä edellä mainittujen tavarantoimittajien, alihankkijoiden ja edustajien työntekijät tai edellä mainittujen perheenjäsenet tai kotitalouteen kuuluvat henkilöt eivät saa osallistua arvontaan. Arvonta suoritetaan kaikkien soveltuvien lakien ja säädösten mukaisesti ja on mitätön, jos se on kielletty. Osallistuminen muodostaa näiden virallisten ehtojen sekä sponsorin (sellaisena kuin tässä esitetään) ja järjestäjän (sellaisena kuin tässä esitetään) päätösten täyden ja ehdottoman hyväksynnän. Kyseiset säännöt ja päätökset ovat lopullisia ja sitovia kaikissa arvontaan liittyvissä asioissa. Palkinnon voittaminen on sidottu kaikkien tässä esitettyjen vaatimusten täyttymiseen.

2. Sponsori: Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, Yhdysvallat. Järjestäjä: HelloWorld, Inc., 3000 Town Center, Suite 2100, Southfield, MI 48075, Yhdysvallat.

Järjestäjä järjestää arvonnan sponsorin puolesta näiden virallisten sääntöjen mukaisesti. Sponsori on taho, joka viime kädessä luovuttaa palkinnot voittajille (sellaisena kuin tässä esitetään).

3. Aikataulu: Arvonta alkaa 1. heinäkuuta 2018 klo 00.01 Greenwichin aikaa, jäljempänä “GMT”, ja päättyy 30. kesäkuuta 2019 klo 23.59 GMT, jäljempänä “kampanja-aika”. Arvonta koostuu neljästä (4) osallistumisjaksosta, kukin jäljempänä ”osallistumisjakso”, alla esitetyn kaavion mukaisesti:

 

Osallistumisjakso Alkaa klo 00.01 GMT Päättyy klo 23.59 GMT Arvontapäivä
1 1. heinäkuuta 2018 30. syyskuuta 2018 11. lokakuuta 2018
2 1. lokakuuta 2018 31. joulukuuta 2018 10. tammikuuta 2019
3 1. tammikuuta 2019 31. maaliskuuta 2019 11. huhtikuuta 2019
4 1. huhtikuuta 2019 30. kesäkuuta 2019 11. heinäkuuta 2019

Sponsorin tietokoneen aika on arvonnassa sovellettava aika.

 

4. Arvontaan osallistuminen:

  1. Liity paneeliin.  Sponsori kerää tietoja henkilöiltä, jotka osallistuvat joihinkin sponsorin järjestämien kuluttajatutkimusten, jäljempänä ”paneelit”, tekoon käytettävistä verkkosivustoista. Jos haluat osallistua arvontaan, täytyy sinun olla jonkin paneelin jäsen. Yhden tai useampia oman alueesi paneeleja sisältävä paneeliluettelo on nähtävillä osoitteessa http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf. On mahdollista olla jo jonkin paneelin jäsen tai sellaiseen voi liittyä rekisteröitymällä kampanjan aikana. Sponsori ei veloita mitään paneeleihin liittymisestä. Arvontaan osallistumista ei ansaita rekisteröitymällä, mutta kyselyihin osallistuminen ei ole mahdollista muille kuin rekisteröidyille panelisteille.
  2. Kyselyyn osallistuminen. Sponsori pyytää kampanjan aikana panelisteja osallistumaan kyselyihin, joissa pyydetään vastaamaan kyselylomakkeisiin. Täydentäessäsi jonkin kyselyn ansaitset yhden (1) arvontaan osallistumisen sinä osallistumisaikana (edellä olevassa osiossa 3 kuvatulla tavalla), joka liittyy kyselyyn osallistumisesi päivämäärään ja kellonaikaan. Jos et pysty osallistumaan kyselyyn, koska saat ”karsittu pois” -ilmoituksen tai -viestin tai ”kiintiö täynnä” -viestin yrittäessäsi osallistua kyselyyn, saat myös yhden (1) arvontaan osallistumisen kyselyyn osallistumisyrityksen päivämäärään ja kellonaikaan liitettävää osallistumisjaksoa varten.
  3. Pisteiden lunastus. Sponsori ylläpitää panelisteja varten palkinto-ohjelmaa. Palkinto-ohjelman tiedot ovat nähtävissä osoitteessa http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf. Palkinto-ohjelman ehtojen mukaisesti pisteitä voi ansaita vastaamalla johonkin kyselyyn. Pisteiden käytölle on olemassa eri vaihtoehtoja. Yksi mahdollisuus käyttää pisteitä on ”vaihtaa” niitä tähän arvontaan osallistumista vastaan. Jos osallistujat haluavat vaihtaa pisteitä arvontaan osallistumista vastaan, he voivat kirjautua sisään omalle paneelitililleen ja klikata ”Lunasta palkintoja” -sivulinkkiä. Valitsemalla arvontapalkintovaihtoehdon tulee näkyviin yhden (1) arvontaan osallistumisoikeuden lunastamiseen vaadittavat pisteet. Valitsemalla tämän vaihtoehdon saat yhden (1) arvontaan osallistumisoikeuden sille osallistumisjaksolle, joka liittyy valintasi päivämäärään ja kellonaikaan.

 

Rajoitukset osallistumiselle. Kullakin osallistumiskelpoisella osanottajalla täytyy olla oma, muiden osallistumiskelpoisten osanottajien sähköpostiosoitteista eroava sähköpostiosoite. Kaikki yritykset osallistua arvontaan käyttämällä useita/eri sähköpostiosoitteita, henkilöllisyyksiä, rekisteröitymisiä ja sisäänkirjautumisia tai muita menetelmiä mitätöivät kaikki kyseisen osanottajan arvontaan osallistumiset. Lisäksi hänelle saatetaan langettaa ylimääräisiä, soveltuvien paneelin ehtojen mukaisia seuraamuksia. Kaikkien automatisoitujen järjestelmien käyttö arvontaan osallistumiseen on ehdottomasti kielletty; kyseinen toiminta johtaa diskvalifiointiin. Lisäksi kaikki tällaisten automatisoitujen järjestelmien kautta lähetetyt tai vastaanotetut arvontaan osallistumiset mitätöidään. Sponsori ja valvoja eivät ole vastuussa kadonneista, myöhästyneistä, puutteellisista, virheellisistä, epäselvistä tai väärin ohjatuista tiedoista tai arvontaan osallistumisista. Tällaiset tapaukset diskvalifioidaan ja ne ovat mitättömiä. Mikäli jonkun osallistujan henkilöllisyydestä syntyy kiistaa, osallistumiskelpoisen osanottajan käyttämän tai häneen liitetyn sähköpostiosoitteen valtuutettu tilinomistaja (sellaisena kuin tässä on määritelty) katsotaan osanottajaksi. ”Valtuutettu tilinomistaja” on luonnollinen henkilö, joka on jonkin internet-palveluntarjoajan tai verkkopalveluntarjoajan tai jonkin muun, lähetettyyn osoitteeseen liittyvää verkkotunnusta koskevien sähköpostiosoitteiden myöntämisestä vastuussa olevan organisaation myöntämän sähköpostiosoitteen haltija. Mahdollisia voittajia saatetaan vaatia todistamaan olevansa valtuutettu tilinomistaja.

5. Arvonta sekä mahdollisten voittajien varmistus: Voittaminen on sidoksissa näiden virallisten sääntöjen kaikkien ehtojen noudattamiseen sekä kyseisten sääntöjen sisältämien edellytysten täyttymiseen. Järjestäjä on riippumaton päättävä järjestö, ja se valitsee satunnaisesti yhden (1) mahdollisen arvontavoittajan kaikista kelpuutetuista, kunkin osallistumisjakson aikana vastaanotetuista osallistumisista edellä olevassa osiossa 3 mainituilla päivämäärillä. ON HUOMATTAVA, ETTÄ Tanskassa vakituisesti asuvan voittajan täytyy vastata oikein yhteen aikarajoitteiseen ja taitoja testaavaan kysymykseen saadakseen palkinnon. Kukin arvonta suoritetaan järjestäjän toimistossa edellä esitetyssä osoitteessa noin klo 17.00 GMT. Osallistumisia ei siirretä eikä niitä sisällytetä seuraavien osallistumisjaksojen arvontoihin riippumatta siitä, voittavatko ne vai eivät. Mahdollisille voittajille ilmoitetaan sähköpostitse arvontapäivän jälkeen. Kutakin mahdollista voittajaa vaaditaan allekirjoittamaan ja palauttamaan voittaja-asiakirjat kelpoisuuden varmistamiseksi tai mahdollisista muista sponsorin tarpeellisiksi katsomista syistä sponsorin yksinomaisen harkinnan mukaan päättämällä tavalla. Mahdollisia voittajia vaaditaan myös myöntämään rajallisia julkisuusoikeuksia ja vapauttamaan sponsori ja valvoja korvausvastuusta täydessä soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa. Tämä ei koske tilanteita, joissa edellä mainittu on kielletty. Jos mahdollinen voittaja ei ole vielä täysi-ikäinen omassa vakituisessa asuinmaassaan, täytyy hänen vanhempansa tai laillisen huoltajansa allekirjoittaa ja palauttaa kaikki vaadittavat asiakirjat, mukaan lukien nimenomainen valtuutus kyseisen alaikäisen henkilön nimen, kuvauksen, valokuvan, äänen, mielipiteiden ja/tai kotikaupungin/-kunnan/-kylän sekä alueen/läänin/maan käyttöön jäljempänä olevan osion 8 mukaisesti sekä mukaan lukien nimenomainen valtuutus tietojen käsittelyyn jäljempänä olevan osion 12 mukaisesti. Jos asiakirjoja vaaditaan, sponsorin tai valvojan täytyy saada ne alkuperäisen voittoilmoituksen hetkellä annetulla aikavälillä. Muussa tapauksessa mahdollinen voittaja menettää palkintonsa. Jos mahdolliseen voittajaan ei saada yhteyttä tai hän jättää allekirjoittamatta ja palauttamatta vaaditut asiakirjat tai palkinto palautetaan, koska sen toimittaminen on mahdotonta, luopuu mahdollinen voittaja kaikista palkintoa koskevista oikeuksistaan. Palkinnon vastaanottaminen on sidoksissa näiden virallisten sääntöjen noudattamiseen. Jos joku mahdollinen voittaja diskvalifioidaan jostakin syystä, järjestäjä antaa kyseessä olevan palkinnon vaihtoehtoiselle voittajalle, joka valitaan satunnaisella arvonnalla jäljellä olevien osallistumiskelpoisten arvontaan osallistuneiden keskuudesta kyseistä palkintoa koskevassa maassa. Vain kolme (3) vaihtoehtoista arvontaa suoritetaan, minkä jälkeen palkinto jätetään antamatta. Palkinnot luovutetaan PayPalin kautta noin 10–12 viikon kuluttua voittajan vahvistamisen jälkeen. Myöntämättömiä palkintoja ei yhdistetä tai muutoin siirretä seuraaviin osallistumisjaksoihin.

6. Palkinnot: NELJÄ (4) OSALLISTUMISJAKSON PALKINTOA (yksi (1) kutakin osallistumisjaksoa kohti): Palkinto riippuu voittajan vakituisesta asuinmaasta: 4 000 € tai 30 000 DKK tai 35 000 NOK. Palkintojen kokonaisarvo: 16 000 € (tai 120 000 DKK tai 140 000 NOK).

Palkinnot luovutetaan käteisenä tai käteiseen rinnastettavina varoina. Voittajia saatetaan pyytämään avaamaan tili rahansiirtoa varten sponsorin ohjeistamalla tavalla palkinnon vastaanottamista varten. Palkinnot eivät ole siirtokelpoisia eikä niitä korvata mitenkään muuten tässä esitettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta sponsorin yksinomaisen harkinnan mukaisesti. Sponsori ja järjestäjä eivät ole korvausvastuussa tai muutoin vastuussa kadonneista, varastetuista tai väärin toimitetuista palkinnoista. Voittajat ovat vastuussa kaikista palkinnon vastaanottamiseen ja/tai käyttöön liittyvistä veroista ja maksuista. Sponsori varaa oikeuden pidättää ennakkoon osan palkinnosta asianomaisille veroviranomaisille luovutettavaksi. Voiton mahdollisuudet riippuvat kussakin osallistumiskelpoisessa maassa vakituisesti asuvien paneelistien kelpuutettujen osallistumisten määrästä kunkin osallistumisjakson aikana. Rajoitus: Yksi (1) palkinto henkilöä kohti kutakin osallistumisjaksoa kohti.

7. Vastuuvapaus: Osallistumalla arvontaan kukin osanottaja suostuu soveltuvan pakollisen lainsäädännön sallimassa laajuudessa vapauttamaan sponsorin, järjestäjän ja niiden tytäryhtiöt, sidosyhtiöt, tavarantoimittajat, jakelijat, mainos-/myynninedistämistoimistot sekä palkintojen toimittajat sekä kaikkien edellä mainittujen emoyhtiöt sekä kaikkien yhtiöiden toimihenkilöt, johtajat, työntekijät ja edustajat, jäljempänä ”vapautuksen vastuusta saaneet osapuolet”, vastuusta ja suojaamaan edellä mainittuja kaikilta vaateilta tai kanteilta, mukaan lukien arvontaan osallistumisesta tai jonkin palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä aiheutunut henkilövahinko, kuolema tai omaisuudelle aiheutunut vahinko tai sen menetys.

8. Julkisuus ja mainonta: Arvonnan voittaminen merkitsee kunkin voittajan suostumusta siihen, että sponsori ja/tai sponsorin edustaja käyttää voittajan nimeä, kuvausta, valokuvaa, ääntä, mielipiteitä sekä kotikaupunkia/-kuntaa/-kylää sekä aluetta/lääniä/maata arvontaan liittyviin markkinointitarkoituksiin yhden (1) vuoden ajan voittajan vahvistamisesta missä tahansa tiedotusvälineessä tai mediassa maailmanlaajuisesti ilman ylimääräistä maksua tai korvausta sekä ilman ennakkoilmoitusta ja/tai suostumusta, lukuun ottamatta tilanteita, joissa edellä mainittu on kielletty. Jos edellä mainittu on kielletty, kultakin arvonnan osanottajalta pyydetään erikseen suostumus heidän henkilötietojensa edellä mainitulle käytölle, mikäli he voittavat palkinnon.

9. Yleiset ehdot: Sponsori pidättää oikeuden peruuttaa, keskeyttää ja/tai muokata arvontaa tai osaa siitä, jos jokin huijaus, tekninen vika, inhimillinen virhe tai jokin muu tekijä heikentää arvonnan koskemattomuutta tai oikeaa toimintaa. Tämä tapahtuu sponsorin oman yksinomaisen harkintansa pohjalta päättämällä tavalla. Tällaisessa tilanteessa sponsori saattaa oman yksinomaisen harkintansa mukaisesti päättää suorittaa satunnaisen arvonnan kaikkien keskeyttämispäivämäärään mennessä vastaanotettujen osallistumiskelpoisten arvontaan osallistumisten kesken jonkin tai kaikkien tässä mainittujen palkintojen osalta. Sponsori pidättää oikeuden oman yksinomaisen harkintansa pohjalta diskvalifioida henkilöitä, jotka sponsorin mielestä väärentävät arvontaan osallistumisen prosessia tai arvonnan toimintaa tai jotka sponsorin mielestä rikkovat näitä virallisia sääntöjä tai toimivat epäurheilijamaisella tai häiritsevällä tavalla. Kaikki kenen tahansa henkilön taholta tapahtuvat yritykset sabotoida arvonnan laillista ja oikeutettua toimintaa saattavat olla rikos- ja yksityisoikeudellisen lainsäädännön rikkomista. Jos tällaisia yrityksiä tapahtuu, sponsori pidättää oikeuden vaatia vahingonkorvauksia kyseessä olevalta henkilöltä lain koko laajuudessa. Jos sponsori jättää panematta täytäntöön jotakin näiden virallisten sääntöjen ehdoista, ei se muodosta luopumista kyseisestä määräyksestä.

10. Vastuunrajoitukset: Vastuuvapautuksen saaneet osapuolet eivät ole soveltuvan pakollisen lainsäädännön sallimassa laajuudessa korvausvastuussa eikä muussa vastuussa seuraavista: (1) virheelliset tai paikkansapitämättömät tiedot riippumatta siitä ovatko niihin syynä osanottajat, painovirheet tai jokin arvontaan liittyvä tai siinä käytetty laite tai ohjelmointi, (2) kaikenlaiset tekniset viat, esimerkiksi häiriöt, keskeytykset ja yhteyden katkeamiset puhelinlinjoissa tai verkkolaitteissa tai ohjelmistoissa, (3) luvattomat jonkun henkilön suorittamat toimenpiteet jossakin osallistumisprosessin tai arvonnan osassa, (4) arvonnan valvonnan tai järjestämisen aikana tai arvontaan osallistumisien käsittelyssä mahdollisesti tapahtuva tekninen tai inhimillinen virhe, (5) viivästynyt, kadonnut, toimittamatta jäänyt, vahingoittunut tai varastettu posti tai (6) henkilöille tai omaisuudelle aiheutuneet vahingot, jotka saattavat olla seurausta suoraan tai välillisesti kokonaisuudessaan tai osittain arvonnan osanottajan osallistumisesta arvontaan tai jonkin palkinnon vastaanottamisesta, käytöstä tai väärinkäytöstä. Jos jostakin syystä vahvistetaan, että jonkun osanottajan arvontaan osallistuminen on poistettu virheellisesti, kadonnut tai muutoin tuhoutunut tai turmeltunut, on kyseisen osanottajan ainoa oikaisukeino osallistua arvontaan uudelleen, jos se on mahdollista. Jos arvonta tai jokin osa siitä keskeytetään jostakin syystä, saattaa sponsori oman yksinomaisen harkintansa mukaisesti päättää suorittaa satunnaisen arvonnan kaikkien keskeyttämispäivämäärään mennessä vastaanotettujen osallistumiskelpoisten arvontaan osallistumisten kesken jonkin tai kaikkien tässä mainittujen palkintojen osalta. Ainoastaan mainittu määrä palkintoja luovutetaan. Jos tuotannolliset tai tekniset syyt, tietojen sijoittelusta tai ohjelmoinnista tai jostakin muusta johtuvat syyt aiheuttavat sen, että saatavilla olevia tai lunastettavia palkintoja on useampia kuin mitä näissä virallisissa säännöissä mainitaan, pidättää sponsori oikeuden myöntää vain mainitun määrän palkintoja satunnaisella arvonnalla kaikkien palkintoa pyytävien kesken, jotka ovat siihen oikeutettuja ja kelpuutettuja, ja jotka eivät ole saaneet palkintoa.

11. Riita-asiat: Osanottaja suostuu suurimmassa soveltuvan lain sallimassa täydessä laajuudessa seuraavaan, jollei sitä ole kielletty: (1) kaikki mahdolliset tästä arvonnasta tai jostakin myönnetystä palkinnosta syntyvät tai niihin liittyvät riita-asiat, vaateet ja kanteet ratkaistaan yksittäistapauksina ilman mahdollisuutta tukeutua ryhmäkanteeseen, ja ratkaisu tapahtuu yksinomaan Yhdysvaltain piirituomioistuimessa, itäisen Michiganin alueella (eteläinen jaosto) tai asianomaisessa, Yhdysvaltojen Michiganin osavaltion Oaklandin piirikunnassa sijaitsevassa Michiganin osavaltion tuomioistuimessa, (2) kaikki kanteet, tuomiot ja päätökset rajoittuvat todellisiin aiheutuneisiin kuluihin, mukaan lukien tähän arvontaan osallistumiseen liittyvät kulut, mutta niihin ei missään olosuhteissa lueta mukaan asianajajien maksuja ja (3) MISSÄÄN OLOSUHTEISSA EI OSANOTTAJALLE SALLITA PÄÄTÖSTÄ SAADA, JA OSANOTTAJA LUOPUU TÄTEN KAIKISTA OIKEUKSISTAAN VAATIA SELLAISIA EPÄSUORIA, RANGAISTUKSENOMAISIA, VÄLILLISIÄ TAI OHEISVAHINGONKORVAUKSIA TAI MUITA VAHINGONKORVAUKSIA, JOTKA EIVÄT OLE TODELLISIA MAKSETTUJA KULUJA; SAMA PÄTEE MYÖS KAIKKIIN OIKEUKSIIN, JOTKA LIITTYVÄT VAHINGONKORVAUSTEN MONINKERTAISTAMISEEN TAI MUUNLAISEEN SUURENTAMISEEN. Kaikki näiden virallisten sääntöjen laatimista, pätevyyttä, tulkintaa ja täytäntöönpanokelpoisuutta tai osanottajan ja sponsorin tähän arvontaan liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia koskeviin ongelmiin tai kysymyksiin soveltuvat Yhdysvaltojen Michiganin osavaltion lait ja niitä tulkitaan näiden lakien mukaisesti. Tämä ei rajoita paikallisen pakollisen kuluttajansuojalain soveltuvuutta maassa, jossa osanottaja sijaitsee.

Edellä mainitusta huolimatta niissä tapauksissa, joissa osanottaja on kuluttaja soveltuvan paikallisen kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti, on osanottajalla oikeus viedä kaikki tästä arvonnasta tai jostakin myönnetystä palkinnosta syntyvät tai siihen/niihin liittyvät riita-asiat, kanteet ja vaateet toimivaltaisen aluetuomioistuimen käsiteltäväksi siinä maassa, jossa osanottaja vakituisesti asuu. Kuluttajilla saattaa lisäksi joissakin tapauksissa olla oikeus viedä asia käsiteltäväksi johonkin vaihtoehtoiseen riidanratkaisuelimeen (esim. tavaroiden myyntiin liittyvissä asioissa kyseinen elin olisi Suomessa kuluttajariitalautakunta www.kuluttajariita.fi sekä kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontapalvelu www.kuluttajaneuvonta.fi).

12. Osallistujan henkilötiedot: Liittyessäsi jonkin paneelin jäseneksi annat sponsorille määrättyjä henkilötietoja, mukaan lukien nimesi sekä voimassa olevan sähköpostiosoitteen. Tässä tarkoituksessa sponsori on kaikkien antamiesi henkilötietojen rekisterinpitäjä. Henkilötietoja käytetään arvonnan järjestämiseen, yhteyden ottamiseen voittajiin, palkintojen luovuttamiseen ja muihin, sponsorin tietosuojakäytännössä ilmoitettuihin tarkoituksiin. Henkilötietojesi käyttö näistä syistä on välttämätöntä sinun ja sponsorin välisen sopimuksen täytäntöönpanoa varten liittyessäsi panelistiksi ja osallistuessasi arvontaan. Henkilötietojasi säilytetään niin kauan, kuin olet jonkin paneelin jäsen. Jos sinut valitaan voittajaksi, sinulta kerättäviä lisätietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeen arvonnan hoitamiseksi sekä asiaankuuluvissa tapauksissa julkisuusoikeutta koskevan luvan perusteella. Tämän jälkeen henkilötietosi arkistoidaan mahdollisissa riita-asioissa tai kiistoissa käytettäväksi vanhentumissääntöjen mukaisesti tai niin kauan, kuin soveltuva laki vaatii – tämän jälkeen henkilötietosi poistetaan. Kaikkia sponsorille lähetettyjä henkilötietoja säilytetään Yhdysvalloissa sijaitsevilla palvelimilla. Mikäli olet Euroopan talousalueella tai Sveitsissä, soveltuvia lainsäädännöllisiä vaatimuksia noudatetaan suojaten henkilötietoja asianmukaisesti niitä siirrettäessä Yhdysvaltoihin maasta, jossa olet, pyytämällä sinulta erillisen suostumuksen siirtoon. Lisätietoa sponsorin suorittamasta lähettämiäsi henkilötietoja koskevasta käsittelystä sekä paneeliluettelo on osoitteessa http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf (”Sponsorin tietosuojakäytäntö”). Kyseisestä tietosuojakäytännöstä löytyy lisätietoa oikeuksista, joita sinulla on antamiesi tietojen suhteen. Voit käyttää näitä oikeuksia kirjoittamalla sponsorille osoitteeseen: “personal data”, c/o Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, U.S.A., Attn: Legal Department; tai privacy@surveysampling.com. Järjestäjä saa ainoastaan mahdollisten voittajien tiedot ja toimii tietojenkäsittelijän ominaisuudessa, käsitellen tällaisia tietoja sponsorin ohjeistuksen mukaisesti. Lisätietoa siitä, miten järjestäjä käsittelee henkilötietoja arvonnan yhteydessä saa tutustumalla järjestäjän omaan tietosuojakäytäntöön osoitteessa: http://www.HelloWorld.com/privacy-policy. Yhdysvaltain viranomaisilla on oikeus pääsyyn, ja henkilötietoja saatetaan käsitellä myöhemmin ilman kattavia lainsäädännöllisiä rajoituksia (ts. sponsoria ja/tai valvojaa saatetaan vaatia Yhdysvaltain lainsäädännön mukaisesti luovuttamaan henkilötietoja Yhdysvaltain viranomaisille, tuomioistuimille tai muille sääntelyviranomaisille).

Tanskassa vakituisesti asuvat henkilöt: Sinulla on oikeus jättää valitus valvontaviranomaiselle. Tanskassa tämä viranomainen on Datatilsynet (http://www.datatilsynet/).

Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt: Sinulla on oikeus jättää valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa tämä viranomainen on tietosuojavaltuutettu (http://www.tietosuoja.fi/en/).

Norjassa vakituisesti asuvat henkilöt: Sinulla on oikeus jättää valitus valvontaviranomaiselle. Norjassa tämä viranomainen on Datatilsynet (http://www.datatilsynet/).

13. Määräysten itsenäisyys: Jos jokin tuomioistuin, välimiespaneeli tai muu oikeus tai toimivaltainen taho pitää jotakin näiden virallisten sääntöjen määräyksen soveltamista johonkin tiettyyn asiaan tai tiettyihin olosuhteisiin jostakin syystä pätemättömänä, laittomana tai täytäntöönpanokelvottomana, (a) ei sillä ole vaikutusta kyseisen määräyksen pätevyyteen, laillisuuteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen sovellettuna joihinkin muihin tosiasioihin tai olosuhteisiin eikä muihin näiden virallisten sääntöjen määräyksiin eikä se vaikuta niihin tai heikennä niitä, ja (b) sellaisen määräyksen täytäntöönpano tapahtuu suurimmassa mahdollisessa laajuudessa.Tämän lisäksi, jos jotakin näiden virallisten sääntöjen sisältämää sääntöä pidetään jostakin syystä liian laajana kestonsa, maantieteellisen laajuutensa, toimintansa tai kohteensa suhteen, sitä tulkitaan rajoittamalla ja rajaamalla sitä, jotta se olisi täytäntöönpanokelpoinen soveltuvan lain mukaisessa laajuudessa.

14.  Voittajaluettelo: Voittajaluettelo on nähtävissä osoitteessa http://bit.ly/2HnFFlZ. Voittajaluettelo julkaistaan, kun voittaja on vahvistettu.

© 2018 HelloWorld, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
© 2018 Survey Sampling International, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.